Disclaimer

Disclaimer voor www.nazca-shop.nl


Nazca Ligfietsen V.O.F. (Kamer van Koophandel: 06089717), hierna te noemen Nazca Ligfietsen, verleent u hierbij toegang tot www.nazca-shop.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Nazca Ligfietsen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Nazca Ligfietsen spant zich in om de inhoud van www.nazca-shop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.nazca-shop.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Nazca Ligfietsen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.nazca-shop.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Nazca Ligfietsen.

Voor op www.nazca-shop.nl opgenomen hyperlinks naar websites, informatie of diensten van derden kan Nazca Ligfietsen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Nazca Ligfietsen.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nazca Ligfietsen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.